نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد افتتاح شد

چهارمین جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد با حضور هاشمی رفسنجانی افتتاح شد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد افتتاح شد

(image)

چهارمین جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد با حضور هاشمی رفسنجانی افتتاح شد.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد افتتاح شد

میهن دانلود