نقش خاندان هاشمی در فتنه انگلیسی آمریکایی ۸۸ قابل انکار نیست

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند گفت: کسی نمی‌تواند نقش خاندان هاشمی را در فتنه انگلیسی آمریکایی ۸۸ انکار کند.