نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور مچ‌گیری نمی‌کند

نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور مچ‌گیری نمی‌کند

مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم اعمال کنترل پیشگیرانه در حوزه نظارت و ارزیابی گفت: حوزه نظارت و ارزیابی نباید به دنبال مچ‌گیری باشد.

نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور مچ‌گیری نمی‌کند

(image)

مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم اعمال کنترل پیشگیرانه در حوزه نظارت و ارزیابی گفت: حوزه نظارت و ارزیابی نباید به دنبال مچ‌گیری باشد.
نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور مچ‌گیری نمی‌کند

bluray movie download