نسبی گرایی رفتار دوگانه باعث پارادوکس و جریان انحرافی است

نسبی گرایی رفتار دوگانه باعث پارادوکس و جریان انحرافی است

سردبیر مجله عصر اندیشه گفت: آقای مشایی با همه حیثیت وارد دادگاه کیهان شد و حیثیت خود را قمار کرد ولی باخت.

نسبی گرایی رفتار دوگانه باعث پارادوکس و جریان انحرافی است

(image)

سردبیر مجله عصر اندیشه گفت: آقای مشایی با همه حیثیت وارد دادگاه کیهان شد و حیثیت خود را قمار کرد ولی باخت.
نسبی گرایی رفتار دوگانه باعث پارادوکس و جریان انحرافی است

bluray movie download