نرخ بیکاری افزایش یافت

نرخ بیکاری افزایش یافت

مرکز امار ایران اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ای شاخص در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل از ان سه دهم درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری افزایش یافت

(image)

مرکز امار ایران اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ای شاخص در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل از ان سه دهم درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری افزایش یافت

خبرگزاری اصفحان