نخست وزیر عراق آزادی فلوجه را اعلام کرد

نخست وزیر عراق آزادی فلوجه را اعلام کرد

حیدر العبادی در نطقی کوتاه، این آزادی را مدیون ارتش، پلیس، داوطلبان مردمی و هدایت مرجعیت دینی و در صدر آن آیت الله سیستانی دانست.

نخست وزیر عراق آزادی فلوجه را اعلام کرد

(image)

حیدر العبادی در نطقی کوتاه، این آزادی را مدیون ارتش، پلیس، داوطلبان مردمی و هدایت مرجعیت دینی و در صدر آن آیت الله سیستانی دانست.
نخست وزیر عراق آزادی فلوجه را اعلام کرد