نخست وزیر روسیه، اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید کرد

نخست وزیر روسیه، اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید کرد

نخست وزیر روسیه هشدار داد، در صورت تشدید بحران کنونی در کریمه، روابط دیپلماتیک مسکو و کیف قطع خواهد شد. مدودف اظهار داشت هر چند هنوز تصمیمی برای قطع روابط دیپلماتیک با اوکراین گرفته نشده است، اما مسکو به این تصمیم به عنوان یک گزینه نگاه می کند.

نخست وزیر روسیه، اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید کرد

(image)

نخست وزیر روسیه هشدار داد، در صورت تشدید بحران کنونی در کریمه، روابط دیپلماتیک مسکو و کیف قطع خواهد شد. مدودف اظهار داشت هر چند هنوز تصمیمی برای قطع روابط دیپلماتیک با اوکراین گرفته نشده است، اما مسکو به این تصمیم به عنوان یک گزینه نگاه می کند.
نخست وزیر روسیه، اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید کرد

کتابخانه فرهنگ