نخستین محصول نانو از ایران به کره صادر شد

نخستین محصول نانو از ایران به کره صادر شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: نخستین محصول نانو از ایران به کره صادر شد.

نخستین محصول نانو از ایران به کره صادر شد

(image)

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: نخستین محصول نانو از ایران به کره صادر شد.
نخستین محصول نانو از ایران به کره صادر شد

بک لینک رنک 4

دانلود سرا