نخستین فُک خزری درمان شده سال جدید در آب های دریای خزر رها شد

نخستین فُک خزری درمان شده سال جدید در آب های دریای خزر رها شد

با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشوری و اعضای تشکل های حامی حیات وحش، اولین فُک خزری درمان شده در سال جدید در آبهای ساحلی شمال کشورمان رهاسازی شد.

نخستین فُک خزری درمان شده سال جدید در آب های دریای خزر رها شد

(image)

با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشوری و اعضای تشکل های حامی حیات وحش، اولین فُک خزری درمان شده در سال جدید در آبهای ساحلی شمال کشورمان رهاسازی شد.
نخستین فُک خزری درمان شده سال جدید در آب های دریای خزر رها شد

آهنگ جدید

کانون نماز