نتایج انتخابات شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت بدون بررسی و تغییر اعلام شد!

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت بدون بررسی و تغییر اعلام شد!

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت گفت: با وجود اعتراضات دانشجویان به تخلفات صورت گرفته در انتخابات شورای صنفی دانشگاه، نتیجه انتخابات بدون هیچگونه بررسی و تغییری اعلام شد.

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت بدون بررسی و تغییر اعلام شد!

(image)

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت گفت: با وجود اعتراضات دانشجویان به تخلفات صورت گرفته در انتخابات شورای صنفی دانشگاه، نتیجه انتخابات بدون هیچگونه بررسی و تغییری اعلام شد.
نتایج انتخابات شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت بدون بررسی و تغییر اعلام شد!

گوشی موبایل