می‌گفتند چرا در «شکارچی شنبه» که یک فیلم سیاسی است بازی کردی!

علی نصیریان گفت: برخی از من انتقاد کردند که چرا در یک فیلم سیاسی بازی کردم با این‌که فیلم «شکارچی شنبه» جنبه سیاسی داشت اما برای من مهم متن بود زیرا می دانستم فلسطین همیشه مظلوم بوده است.