می‌خواهند به جایگاه روسیه در بازارهای نفت و سلاح ضربه بزنند

می‌خواهند به جایگاه روسیه در بازارهای نفت و سلاح ضربه بزنند

وزیر خارجه روسیه گفت: تلاش هایی برای ضربه زدن به جایگاه روسیه در دو بازار نفت و سلاح صورت می گیرد.

می‌خواهند به جایگاه روسیه در بازارهای نفت و سلاح ضربه بزنند

(image)

وزیر خارجه روسیه گفت: تلاش هایی برای ضربه زدن به جایگاه روسیه در دو بازار نفت و سلاح صورت می گیرد.
می‌خواهند به جایگاه روسیه در بازارهای نفت و سلاح ضربه بزنند

فیلم سریال آهنگ