می‌خواستند آثار باستانی عراق را به کشور قاچاق کنند

می‌خواستند آثار باستانی عراق را به کشور قاچاق کنند

«اموالی از سمت کشور عراق قرار بود وارد کشور شود که موفق شدیم از ورودشان جلوگیری و آن‌ها را به کشور مبدا برگردانیم. بنابراین معتقدیم که این نوع اتفاقات باید نظام‌مند شده و همکاران ما در استان‌های مرزی به این سیستم که در سطح بین‌المللی است.

می‌خواستند آثار باستانی عراق را به کشور قاچاق کنند

(image)

«اموالی از سمت کشور عراق قرار بود وارد کشور شود که موفق شدیم از ورودشان جلوگیری و آن‌ها را به کشور مبدا برگردانیم. بنابراین معتقدیم که این نوع اتفاقات باید نظام‌مند شده و همکاران ما در استان‌های مرزی به این سیستم که در سطح بین‌المللی است.
می‌خواستند آثار باستانی عراق را به کشور قاچاق کنند

پایگاه خبری مبارز