می‌توانیم با پیگیری ظرفیت داخلی وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: همان طور که معلوم است اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به ما کمک کند. کشور ما دارای نیروی انسانی خوبی است لذا می‌توانیم با پیگیری ظرفیت داخلی وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشیم.