میزان آب بدون درآمد در کشور ۲۶ درصد است

میزان آب بدون درآمد در کشور ۲۶ درصد است

مدیر دفتر مدیریت و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت : میزان آب بدون درآمد شرکتهای آب و فاضلاب شهری حدود ۲۶ درصد است.

میزان آب بدون درآمد در کشور ۲۶ درصد است

(image)

مدیر دفتر مدیریت و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت : میزان آب بدون درآمد شرکتهای آب و فاضلاب شهری حدود ۲۶ درصد است.
میزان آب بدون درآمد در کشور ۲۶ درصد است

اخبار دنیای دیجیتال