میرباقری و لطیفی در جشنواره «مسیر عشق»

میرباقری و لطیفی در جشنواره «مسیر عشق»
آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره بین المللی «مسیر عشق» در دو بخش مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های بلند داستانی اعلام شدند.

میرباقری و لطیفی در جشنواره «مسیر عشق»

آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره بین المللی «مسیر عشق» در دو بخش مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های بلند داستانی اعلام شدند.
میرباقری و لطیفی در جشنواره «مسیر عشق»