مولتی‌میلیاردهای چینی در فکر شکار مسی

مولتی‌میلیاردهای چینی در فکر شکار مسی

مالکان چینی اینتر به دنبال خرید فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا هستند.

مولتی‌میلیاردهای چینی در فکر شکار مسی

(image)

مالکان چینی اینتر به دنبال خرید فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا هستند.
مولتی‌میلیاردهای چینی در فکر شکار مسی