موضوع تعلل طرف مقابل درروند اجرای برجام باید بررسی شود

سفیر سابق ایران در عراق گفت: وزارت خارجه جمع مسائل سیاسی را لحاظ می کند و گهگاهی از اعضای تیم مذاکره کننده سخنانی در خصوص این تعلل شنیده می شود اما بهتر آن است که ابعاد قضیه به صورت کارشناسی شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.