مهمترین دستاورد بدرالدین جلو گیری از سقوط سوریه بود

مهمترین دستاورد بدرالدین جلو گیری از سقوط سوریه بود

دبیرکل حزب الله لبنان در این مراسم گفت: مهمترین دستاورد این شهید و همرزمانش جلوگیری از سقوط سوریه به دست تکفیری ها و جلوگیری از اقدامات تروریستی در لبنان بود.

مهمترین دستاورد بدرالدین جلو گیری از سقوط سوریه بود

(image)

دبیرکل حزب الله لبنان در این مراسم گفت: مهمترین دستاورد این شهید و همرزمانش جلوگیری از سقوط سوریه به دست تکفیری ها و جلوگیری از اقدامات تروریستی در لبنان بود.
مهمترین دستاورد بدرالدین جلو گیری از سقوط سوریه بود

سپهر نیوز