منتخبان سه بخش از جشنواره «سلامت» معرفی شدند

منتخبان سه بخش از جشنواره «سلامت» معرفی شدند

برنامه های تلویزیونی و گزارش های خبری منتخب حضور در جشنواره فیلم سلامت و همچنین تیزر های منتخب حضور در جشنواره فیلم سلامت اعلام شدند.

منتخبان سه بخش از جشنواره «سلامت» معرفی شدند

(image)

برنامه های تلویزیونی و گزارش های خبری منتخب حضور در جشنواره فیلم سلامت و همچنین تیزر های منتخب حضور در جشنواره فیلم سلامت اعلام شدند.
منتخبان سه بخش از جشنواره «سلامت» معرفی شدند

افق