منتخبان تهران تحت سرپرستی قیم‌های اصلاح‌طلب قرار می‌گیرند؟

منتخبان تهران تحت سرپرستی قیم‌های اصلاح‌طلب قرار می‌گیرند؟

بیش از یک ماه تا هفت خرداد باقی‌مانده؛ مجلس که به گفته لیدرهای اصلاح‌طلب، نمایندگان منتخبش در تهران به دلیل بی‌تجربگی نمی‌توانند مدافع اصلاح‌طلبان باشندحال باید منتظر ماند و دید که منتخبان تهران با “قیم”‌های خود وارد بهارستان خواهند شد یا با استقلال.

منتخبان تهران تحت سرپرستی قیم‌های اصلاح‌طلب قرار می‌گیرند؟

(image)

بیش از یک ماه تا هفت خرداد باقی‌مانده؛ مجلس که به گفته لیدرهای اصلاح‌طلب، نمایندگان منتخبش در تهران به دلیل بی‌تجربگی نمی‌توانند مدافع اصلاح‌طلبان باشندحال باید منتظر ماند و دید که منتخبان تهران با “قیم”‌های خود وارد بهارستان خواهند شد یا با استقلال.
منتخبان تهران تحت سرپرستی قیم‌های اصلاح‌طلب قرار می‌گیرند؟

تکنولوژی جدید