ممانعت از بلندمرتبه‌سازی در تهران غیرکارشناسی است/ شهر عمودی میتواند به کاهش آلودگی هوا نیز منتج شود

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به طرح ممنوعیت بلندمرتبه سازی در تهران گفت: به نظر می رسد که این ممانعت که با توجیه مقابله با آلودگی هوا در دستور کار قرار گرفته غیرکارشناسی و مغایر اصول توسعه پایدار است.