مقدمات اجرای سه طرح تحقیقاتی ۳ میلیون یورویی با اتحادیه اروپا فراهم شده

مقدمات اجرای سه طرح تحقیقاتی ۳ میلیون یورویی با اتحادیه اروپا فراهم شده

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش دو برابری بودجه اختصاص یافته برای حوزه پژوهش و فناوری خبر داد.

مقدمات اجرای سه طرح تحقیقاتی ۳ میلیون یورویی با اتحادیه اروپا فراهم شده

(image)

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش دو برابری بودجه اختصاص یافته برای حوزه پژوهش و فناوری خبر داد.
مقدمات اجرای سه طرح تحقیقاتی ۳ میلیون یورویی با اتحادیه اروپا فراهم شده

گوشی موبایل