معترضان عراقی وارد دفتر نخست وزیری شدند

معترضان عراقی وارد دفتر نخست وزیری شدند

تظاهرکنندگان عراقی پس از درگیری فیزیکی با ماموران منطقه سبز دوباره وارد صحن پارلمان عراق شدند.

معترضان عراقی وارد دفتر نخست وزیری شدند

(image)

تظاهرکنندگان عراقی پس از درگیری فیزیکی با ماموران منطقه سبز دوباره وارد صحن پارلمان عراق شدند.
معترضان عراقی وارد دفتر نخست وزیری شدند

ganool review