معترضان به استقرار «تاد» آمریکا در کره جنوبی به آرایشگاه رفتند

معترضان به استقرار «تاد» آمریکا در کره جنوبی به آرایشگاه رفتند

بیش از ۹۰۰ تن از معترضان به طرح استقرار سامانه دفاع موشکی «تاد» آمریکا در کره جنوبی با تراشیدن موهای خود به این تصمیم دولت سئول اعتراض کردند.

معترضان به استقرار «تاد» آمریکا در کره جنوبی به آرایشگاه رفتند

(image)

بیش از ۹۰۰ تن از معترضان به طرح استقرار سامانه دفاع موشکی «تاد» آمریکا در کره جنوبی با تراشیدن موهای خود به این تصمیم دولت سئول اعتراض کردند.
معترضان به استقرار «تاد» آمریکا در کره جنوبی به آرایشگاه رفتند

bluray movie download