معامله ۴۵۰۰ تن گاز مایع در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران

معامله ۴۵۰۰ تن گاز مایع در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران

در پی استقبال خریداران ۴۵۰۰ تن گاز مایع در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه شد.

معامله ۴۵۰۰ تن گاز مایع در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران

(image)

در پی استقبال خریداران ۴۵۰۰ تن گاز مایع در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه شد.
معامله ۴۵۰۰ تن گاز مایع در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران

ganool review