معارضان داخلی اسد انتخابات پارلمانی سوریه را تحریم کردند

معارضان داخلی سوریه از سایر احزاب معارض مورد قبول نظام این کشور خواست تا در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت نکنند.