مصرف دخانیات هنگام پخت نان ممنوع است

مصرف دخانیات هنگام پخت نان ممنوع است

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ورامین با اعلام اینکه مصرف دخانیات در هنگام پخت نان در نانوایی ها ممنوع است گفت: با آن دسته از واحدهای نانوایی که متصدیان آن هنگام پخت نان از سیگار و دخانیات استفاده کنند برخورد قانونی می شود.

مصرف دخانیات هنگام پخت نان ممنوع است

(image)

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ورامین با اعلام اینکه مصرف دخانیات در هنگام پخت نان در نانوایی ها ممنوع است گفت: با آن دسته از واحدهای نانوایی که متصدیان آن هنگام پخت نان از سیگار و دخانیات استفاده کنند برخورد قانونی می شود.
مصرف دخانیات هنگام پخت نان ممنوع است

خرم خبر