مصباحی مقدم مصاحبه با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز را تکذیب کرد

مصباحی مقدم مصاحبه با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز را تکذیب کرد

نماینده مردم تهران در مجلس با تکذیب هرگونه مصاحبه با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: ادبیات مصاحبه منتشر شده از بنده در سایت انتخاب ادبیات بنده نیست.

مصباحی مقدم مصاحبه با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز را تکذیب کرد

(image)

نماینده مردم تهران در مجلس با تکذیب هرگونه مصاحبه با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: ادبیات مصاحبه منتشر شده از بنده در سایت انتخاب ادبیات بنده نیست.
مصباحی مقدم مصاحبه با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز را تکذیب کرد

خرید بک لینک

روزنامه قانون