مشارکت بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در فراخوان طرح عتبات دانشجویی

مشارکت بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در فراخوان طرح عتبات دانشجویی

مسئول ستاد عتبات دانشجویی در عراق گفت: بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در فراخوان دوره پانزدهم طرح عتبات دانشجویی شرکت کرده و آثار خود را ارسال کردند.

مشارکت بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در فراخوان طرح عتبات دانشجویی

(image)

مسئول ستاد عتبات دانشجویی در عراق گفت: بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در فراخوان دوره پانزدهم طرح عتبات دانشجویی شرکت کرده و آثار خود را ارسال کردند.
مشارکت بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در فراخوان طرح عتبات دانشجویی