مسکو: سوریه تجزیه نمی‌شود

وزارت خارجه روسیه می‌گوید تجربه کوزوو و دیگر مناطقی که ارتش این کشور در آنها مداخله داشته نشان می‌دهد که سوریه تجزیه و چندتکه نخواهد شد.