مسکن‌های حاوی مخدر درد را طولانی می‌کنند

مسکن‌های حاوی مخدر درد را طولانی می‌کنند

اگرچه روش استاندارد برای درمان درد، مسکن‌های حاوی مخدر است اما بر اساس مطالعات اخیر این داروها در برخی موارد مدت زمان درد کشیدن را طولانی می‌کنند.

مسکن‌های حاوی مخدر درد را طولانی می‌کنند

(image)

اگرچه روش استاندارد برای درمان درد، مسکن‌های حاوی مخدر است اما بر اساس مطالعات اخیر این داروها در برخی موارد مدت زمان درد کشیدن را طولانی می‌کنند.
مسکن‌های حاوی مخدر درد را طولانی می‌کنند

بازی