مساله حقوق های نجومی همگانی نیست/ دولت حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

مساله حقوق های نجومی همگانی نیست/ دولت حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

دادستان کل کشورگفت : مساله حقوق های نجومی همگانی نیست و نباید مردم تصور کنند همه مدیران دچار چنین بلیه ای شده اند.

مساله حقوق های نجومی همگانی نیست/ دولت حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

(image)

دادستان کل کشورگفت : مساله حقوق های نجومی همگانی نیست و نباید مردم تصور کنند همه مدیران دچار چنین بلیه ای شده اند.
مساله حقوق های نجومی همگانی نیست/ دولت حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

ganool review