مسابقه استانی نجات تخم مرغ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

مسابقه استانی نجات تخم مرغ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

مسابقه استانی نجات تخم مرغ، از سوی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در دانشکده مهندسی برگزار  و برگزیدگان این مسابقات معرفی شدند.

مسابقه استانی نجات تخم مرغ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

(image)

مسابقه استانی نجات تخم مرغ، از سوی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک مدیریت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در دانشکده مهندسی برگزار  و برگزیدگان این مسابقات معرفی شدند.
مسابقه استانی نجات تخم مرغ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

آپدیت آنلاین نود 32

استخدام