مسئولی که عملکرد مناسب نداشته باشد از سوی مردم کنار گذاشته می‌شود

مسئولی که عملکرد مناسب نداشته باشد از سوی مردم کنار گذاشته می‌شود

رئیس مجمع تشخیص عملکرد مسئولین و ساختار نظام را دو مقوله متفاوت دانست و گفت: اگر در مسئله‌ای مسئول عملکرد مناسبی ندارد، از طرف مردم کنار گذاشته می‌شود.

مسئولی که عملکرد مناسب نداشته باشد از سوی مردم کنار گذاشته می‌شود

(image)

رئیس مجمع تشخیص عملکرد مسئولین و ساختار نظام را دو مقوله متفاوت دانست و گفت: اگر در مسئله‌ای مسئول عملکرد مناسبی ندارد، از طرف مردم کنار گذاشته می‌شود.
مسئولی که عملکرد مناسب نداشته باشد از سوی مردم کنار گذاشته می‌شود

بک لینک رنک 1

wolrd press news