مسئولانی که نگران حال مردم هستند چرا ۱۱ میلیارد خرج دفترتشان می‌کنند؟

مسئولانی که نگران حال مردم هستند چرا ۱۱ میلیارد خرج دفترتشان می‌کنند؟

نماینده مردم تهران در خانه ملت بیان کرد: وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی اعلام می‌کند که من این ننگ اشرافی گرایی را تحمل نمی کنم، خوب آقای وزیر نمی‌توانی تحمل کنی! استعفا بدهید و اگر به فکر مردم هستید چرا در این شرایط یازده میلیارد خرج دفترتان می‌کنید چرا هواپیمای تشریفاتی می‌خرند.

مسئولانی که نگران حال مردم هستند چرا ۱۱ میلیارد خرج دفترتشان می‌کنند؟

(image)

نماینده مردم تهران در خانه ملت بیان کرد: وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی اعلام می‌کند که من این ننگ اشرافی گرایی را تحمل نمی کنم، خوب آقای وزیر نمی‌توانی تحمل کنی! استعفا بدهید و اگر به فکر مردم هستید چرا در این شرایط یازده میلیارد خرج دفترتان می‌کنید چرا هواپیمای تشریفاتی می‌خرند.
مسئولانی که نگران حال مردم هستند چرا ۱۱ میلیارد خرج دفترتشان می‌کنند؟

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان