مرکز «گوارش، جراحی قلب، سرطان و آنزیو گرافی» در بیمارستان صیاد گرگان افتتاح می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از افتتاح قریب الوقوع مرکز «گوارش، جراحی قلب، سرطان و آنزیو گرافی» در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان خبر داد.