مردی نیست که بگوید در مقوله برجام اشتباه کردیم/ گویا این دولت شیفته دانش و فناوری غرب شده است

مردی نیست که بگوید در مقوله برجام اشتباه کردیم/ گویا این دولت شیفته دانش و فناوری غرب شده است

یک استاد دانشگاه گفت: مردی وجود ندارد که بگوید در مقوله برجام ما اشتباه کردیم؛ خوب است که دولت صادقانه حرف خود را به مردم بزند.

مردی نیست که بگوید در مقوله برجام اشتباه کردیم/ گویا این دولت شیفته دانش و فناوری غرب شده است

(image)

یک استاد دانشگاه گفت: مردی وجود ندارد که بگوید در مقوله برجام ما اشتباه کردیم؛ خوب است که دولت صادقانه حرف خود را به مردم بزند.
مردی نیست که بگوید در مقوله برجام اشتباه کردیم/ گویا این دولت شیفته دانش و فناوری غرب شده است

آهنگ جدید