مردم زاگرس سر ماه منتظر یارانه نباشند/ این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست!

مردم زاگرس سر ماه منتظر یارانه نباشند/ این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست!

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب دینی گفت: امیدواریم مردم منطقه زاگرس این نقش مهم گردشگری را در نظر بگیرند و سر ماه منتظر یارانه نباشند زیرا این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست و باید از این مرحله با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی عبور کنیم.

مردم زاگرس سر ماه منتظر یارانه نباشند/ این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست!

(image)

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب دینی گفت: امیدواریم مردم منطقه زاگرس این نقش مهم گردشگری را در نظر بگیرند و سر ماه منتظر یارانه نباشند زیرا این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست و باید از این مرحله با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی عبور کنیم.
مردم زاگرس سر ماه منتظر یارانه نباشند/ این دنیا، دنیای خوردن یارانه نیست!

روزنامه ایران