مردترین مرد سال؛ ژنرال بی‌سایه/ پهلوان زنده را عشق است

مردترین مرد سال؛ ژنرال بی‌سایه/ پهلوان زنده را عشق است

مردم به قهرمان های شان لقب های برازنده می دهند. اما او بزرگ تر از همه این لقب هاست. او بی زرق و برق است و ساده و بزرگ؛ او حاج قاسم است؛ حاج قاسم سلیمانی.

مردترین مرد سال؛ ژنرال بی‌سایه/ پهلوان زنده را عشق است

(image)

مردم به قهرمان های شان لقب های برازنده می دهند. اما او بزرگ تر از همه این لقب هاست. او بی زرق و برق است و ساده و بزرگ؛ او حاج قاسم است؛ حاج قاسم سلیمانی.
مردترین مرد سال؛ ژنرال بی‌سایه/ پهلوان زنده را عشق است

cars

دانلود آهنگ آذری