مردان اقتصادی دولت این بار چرا به جان هم افتادند؟/ دعوای سرمایه‌دارها!

مردان اقتصادی دولت این بار چرا به جان هم افتادند؟/ دعوای سرمایه‌دارها!

دغدغه مردم رونق اقتصادی است که ۳ سال پیش روحانی وعده‌اش را به مردم داد و رای‌شان را جذب کرد اما هنوز هیچ خبری نیست به جز دعوا! دعواهای گاه و بی‌گاهی که امید مردم به تدابیر دولت را از بین می‌برد.

مردان اقتصادی دولت این بار چرا به جان هم افتادند؟/ دعوای سرمایه‌دارها!

(image)

دغدغه مردم رونق اقتصادی است که ۳ سال پیش روحانی وعده‌اش را به مردم داد و رای‌شان را جذب کرد اما هنوز هیچ خبری نیست به جز دعوا! دعواهای گاه و بی‌گاهی که امید مردم به تدابیر دولت را از بین می‌برد.
مردان اقتصادی دولت این بار چرا به جان هم افتادند؟/ دعوای سرمایه‌دارها!

موزیک سرا