مرحوم عباس شفیعی معیار و شاخص برای دانشجو و استاد بود/ شفیعی دردانه علم و دیانت ایران بود

مرحوم عباس شفیعی معیار و شاخص برای دانشجو و استاد بود/ شفیعی دردانه علم و دیانت ایران بود

استاد دانشگاه تهران درباره مرحوم عباس شفیعی گفت: اگر به من بگویید یک استاد دانشگاه نام ببر که معیار و شاخص برای دانشجو و استاد باشد، می‌گویم عباس شفیعی؛ پیکره ای از علم، که مطمئنم آیندگان به وی اقتدا خواهند کرد.

مرحوم عباس شفیعی معیار و شاخص برای دانشجو و استاد بود/ شفیعی دردانه علم و دیانت ایران بود

(image)

استاد دانشگاه تهران درباره مرحوم عباس شفیعی گفت: اگر به من بگویید یک استاد دانشگاه نام ببر که معیار و شاخص برای دانشجو و استاد باشد، می‌گویم عباس شفیعی؛ پیکره ای از علم، که مطمئنم آیندگان به وی اقتدا خواهند کرد.
مرحوم عباس شفیعی معیار و شاخص برای دانشجو و استاد بود/ شفیعی دردانه علم و دیانت ایران بود