مراسم وزارت نیرو مصداق یک دزدی فرهنگی است!

مراسم وزارت نیرو مصداق یک دزدی فرهنگی است!

مدیرعامل موسسه تصویر شهر به برگزاری مراسمی موسوم به اختتامیه دومین دوره جشنواره «گزارش یک نگرانی» توسط وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعتراض کرد و آن را مصداق دزدی فرهنگی دانست.

مراسم وزارت نیرو مصداق یک دزدی فرهنگی است!

(image)

مدیرعامل موسسه تصویر شهر به برگزاری مراسمی موسوم به اختتامیه دومین دوره جشنواره «گزارش یک نگرانی» توسط وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعتراض کرد و آن را مصداق دزدی فرهنگی دانست.
مراسم وزارت نیرو مصداق یک دزدی فرهنگی است!

سپهر نیوز