مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان برگزار می‌شود

مراسم تودیع مسئول فعلی و معارفه مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان برگزار می‌شود.