مدیر یک سایت، رابط خبری «مهدی هاشمی» با خارج از زندان

مدیر یک سایت، رابط خبری «مهدی هاشمی» با خارج از زندان

«مهدی هاشمی» از طریق دیدارهای منظم و متعددی که با مسؤول یکی از سایت های حامی آقای هاشمی رفسنجانی دارد، در جریان اخبار کشور قرار گرفته و تحلیل های مورد نظر نیز به او می رسد.

مدیر یک سایت، رابط خبری «مهدی هاشمی» با خارج از زندان

(image)

«مهدی هاشمی» از طریق دیدارهای منظم و متعددی که با مسؤول یکی از سایت های حامی آقای هاشمی رفسنجانی دارد، در جریان اخبار کشور قرار گرفته و تحلیل های مورد نظر نیز به او می رسد.
مدیر یک سایت، رابط خبری «مهدی هاشمی» با خارج از زندان

گوشی موبایل