مدافع برزیلی نیامده ۴ به برانکو نشان داد!

مدافع برزیلی نیامده ۴ به برانکو نشان داد!

اعضای تیم فوتبال استقلال در حرکتی نمادین و زیبا قبل از آغاز تمرین امروز به احترام سربازانی که در حادثه نیریز کشته شدند یک دقیقه سکوت کردند.

مدافع برزیلی نیامده ۴ به برانکو نشان داد!

(image)

اعضای تیم فوتبال استقلال در حرکتی نمادین و زیبا قبل از آغاز تمرین امروز به احترام سربازانی که در حادثه نیریز کشته شدند یک دقیقه سکوت کردند.
مدافع برزیلی نیامده ۴ به برانکو نشان داد!

خبر دانشجویی