مخالف انتقال بیش ازحد آب از منابع آبی خوزستان به استان‌های دیگر هستیم

مخالف انتقال بیش ازحد آب از منابع آبی خوزستان به استان‌های دیگر هستیم

عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: مردم استان خوزستان با انتقال آب برای مصارف آشامیدنی مخالفتی ندارند و اگر اعتراضی در این‌باره از سوی مردم مشاهده می‌شود، اعتراض به انتقال بیش از حد آب از منابع استان است.

مخالف انتقال بیش ازحد آب از منابع آبی خوزستان به استان‌های دیگر هستیم

(image)

عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: مردم استان خوزستان با انتقال آب برای مصارف آشامیدنی مخالفتی ندارند و اگر اعتراضی در این‌باره از سوی مردم مشاهده می‌شود، اعتراض به انتقال بیش از حد آب از منابع استان است.
مخالف انتقال بیش ازحد آب از منابع آبی خوزستان به استان‌های دیگر هستیم

bluray movie download