مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» صادر شد

مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» صادر شد

وزارت علوم مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» را در دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.

مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» صادر شد

(image)

وزارت علوم مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» را در دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.
مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» صادر شد

اسکای نیوز