مجهز شدن تمام خوابگاه‌ها به امکانات اولیه خدماتی و درمانی

مجهز شدن تمام خوابگاه‌ها به امکانات اولیه خدماتی و درمانی

رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت: تمامی خوابگاه‌های وزارت علوم به امکانات اولیه خدماتی و درمانی مجهز شدند.

مجهز شدن تمام خوابگاه‌ها به امکانات اولیه خدماتی و درمانی

(image)

رئیس صندوق رفاه دانشجویی گفت: تمامی خوابگاه‌های وزارت علوم به امکانات اولیه خدماتی و درمانی مجهز شدند.
مجهز شدن تمام خوابگاه‌ها به امکانات اولیه خدماتی و درمانی

دانلود سرا