مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر افتتاح شد

مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر افتتاح شد

شهردار منطقه ۷ گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر با هدف افزایش سرانه ورزشی در این منطقه افتتاح شد.

مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر افتتاح شد

(image)

شهردار منطقه ۷ گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر با هدف افزایش سرانه ورزشی در این منطقه افتتاح شد.
مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای قصر افتتاح شد

دانلود سریال و آهنگ